wtorek, 29 stycznia 2019

OPIEKA NAD OSOBĄ Z OTĘPIENIEM - PODSTAWY

Kluczową kwestią w prawidłowej opiece nad osobą z otępieniem/demencją, jest zrozumienie czym jest ta choroba i jak zmienia ona zachowanie chorego oraz postrzeganie przez niego otoczenia. Tylko wówczas możliwa jest właściwe zachowanie i efektywne działania ze strony opiekuna, stanowiące podstawę budowania dobrych relacji z podopiecznym, dających mu poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.

Podstawą dla opiekuna jest świadomość, że demencja to nieuleczalna, przewlekła i postępująca choroba neurodegeneracyjna, a do jej głównych objawów należą: 
-  zaburzenia pamięci, logicznego myślenia, orientacji w czasie i przestrzeni 
-  niepokój, nadpobudliwość, zachowania agresywne, wycofanie
-  utrata samokontroli 
-  zaniedbanie, zanik kontroli nad czynnościami fizjologicznymi (nietrzymanie moczu, stolca). 

Ponieważ otępienie jest chorobą progresywną, oznacza to, że stan podopiecznego będzie się stale pogarszał, choć w zależności od rodzaju otępienia, w różnym tempie i zakresie u różnych osób. 

Ze względu na zaawansowanie choroby wyróżnia się: 
1. stadium wczesne - problemy z planowaniem i organizacją życia codziennego, częste zapominanie, gubienie przedmiotów, zaburzenia uwagi, apatia, przygnębienie
2. stadium pośrednie - rosnąca niesamodzielność podczas wykonywania codziennych czynności związanych z samoobsługą, dezorientacja, znaczne problemy poznawcze, zachowania nieakceptowalne społecznie 
3.  stadium późne - całkowity zanik zdolności funkcjonalnych, utrata kontroli nad czynnościami fizjologicznymi, niemal całkowita utrata umiejętności komunikacji werbalnej, apatia, leżenie w łóżku, czasem także agresja.

W każdym stadium osoby z otępieniem doświadczają negatywnych emocji, głównie lęku wywołanego poczuciem zagubienia w rzeczywistości i bezradnością i nie potrafią obiektywnie zinterpretować swojej sytuacji.  
Mimo to opiekun nie może zakładać, że podopieczny jest zupełnie niedołężny lub niechętny do wykonywania czynności. Nawet przy bardzo ograniczonej  sprawności poznawczej (intelektualnej), podopieczny nie tylko potrzebuje zajęcia, ale wręcz sam go sobie szuka. Podejmuje czynności takie jak gniecenie firan i zasłon, rolowanie obrusa, ciągłe grzebanie w szafie, odzywanie się do każdej przechodzącej osoby, przesuwanie dłonią po rozmaitych powierzchniach lub uderzanie o nie dłonią, rozkładanie i składanie tej samej chusteczki do nosa, ciągłe chodzenie po pokoju czy korytarzu, itp. Są to właśnie przejawy potrzeby bycia aktywnym.
Aktywność sprawia osobie z otępieniem przyjemność i zadowolenie, dlatego opiekun powinien dokładać wszelkich starań, aby podopieczny miał jak najwięcej szans na odczuwanie satysfakcji, zadowolenia i wykorzystywania posiadanych jeszcze kompetencji. 
Dobre praktyki stosowane w Kanadzie i innych krajach gdzie poziom opieki stoi na wysokim poziomie wskazują, że punktem wyjścia do wszelkich działań opiekuńczych i aktywizacji podopiecznych jest poprawna komunikacja. 
Jej celem w odniesieniu do podopiecznego jest kompensowanie przewlekłych deficytów emocjonalnych osoby chorej, dzięki czemu możliwe jest osiąganie oczekiwanych efektów w postaci: 
-  uspokojenia
-  odwrócenia uwagi od ciągle powracających myśli o zagrożeniu 
-  podejmowania aktywności sprawiających przyjemność i radość
-  przywrócenia podopiecznemu, w dostępnym dla niego zakresie, poczucia kontroli nad własnym życiem
-  przynajmniej czasowego uporządkowanie bieżącej rzeczywistości podopiecznego, 

Prawidłowa komunikacja w istotnym stopniu ułatwia opiekunowi efektywne wykonanie  czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych – prowadzi do akceptacji przez podopiecznego procedur takich jak mycie, przebieranie, jedzenie/karmienie, eliminując podczas ich trwania zachowania takie jak krzyczenie, bronienie się przed opiekunem, atakowanie opiekuna lub próby ucieczki. 

Każdego pracownika Origin obowiązują poprawne merytorycznie, kulturowo i etycznie zasady komunikowania się ze wszystkimi osobami przebywającymi w Centrach Origin – cały personel jest przeszkolony i zobowiązany do znajomości i przestrzegania zasad komunikowania się z osobą z otępieniem. 
Dzięki temu, oprócz poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, podopieczni zyskują poczucie przynależności do społeczności Origin.
Pierwszych pacjentów Centrum Origin Otwock będzie przyjmować od 18 lutego br.
Rezerwacja miejsc na stacjonarny pobyt diagnostyczny 3-dniowy lub 7-dniowy oraz na pobyt długoterminowy w Programie Origin MemoryCare
INFOLINIA +48 797 606 112 lub e-mail: info@originpolska.com

wtorek, 22 stycznia 2019

ZASADY OPIEKI NAD OSOBĄ NIESAMODZIELNĄ

Sprawując opiekę nad osobą niesamodzielną należy starać się wspierać ją w codziennych czynnościach związanych z utrzymywaniem jej ustroju w najlepszej możliwej kondycji, zaspokajaniem podstawowych potrzeb życiowych i poprawą jakości życia, wzmacnianiem psychospołecznym oraz opanowaniem kryzysów. 

Opieka i wsparcie powinny mieć formę asystowania, a dopiero w razie konieczności wyręczania w niezbędnych czynnościach związanych z poruszaniem się, przyjmowaniem posiłków, higieną, procesami fizjologicznymi, aby podopieczny w jak najmniejszym stopniu odczuwał niepewność i dyskomfort z powodu ograniczeń, wynikających z niesamodzielności lub choroby.

Dzisiaj chcemy przypomnieć ważne zasady opieki obowiązujące opiekunów zawodowych oraz zachęcić opiekunów domowych do ich stosowania w maksymalnym zakresie.

 1. Opiekuńczość – udzielanie pomocy osobie słabszej, niesamodzielnej oraz zmniejszanie jej cierpienia odczuwanego z powodu bezradności wynikającej z choroby i zależności od innych osób, poprzez okazywanie ciepła poprzez pocieszanie, przytulanie, uśmiech i pogodny sposób bycia. 
 2.  Odpowiedzialność – wynikająca z decydowania o losie i sprawach drugiego człowieka. Wymaga podejmowania etycznych i poprawnych merytorycznie decyzji w sprawach o różnym znaczeniu: błahych i ważnych – silnie buduje zaufanie podopiecznego do opiekuna
 3. .Uczciwość – jest potwierdzeniem odpowiedzialności opiekuna, umacnia relację z podopiecznym opartą na zaufaniu.  
 4. Współdziałanie z innymi osobami z otoczenia podopiecznego, angażowanie w proces opieki i terapii członków rodziny lub przyjaciół, których obecność jest dla podopiecznego ważna z uwagi na więź emocjonalną. Pozwala to na pewne odciążenie opiekuna i najlepiej, jeśli jednocześnie przynosi podopiecznemu pozytywne emocje i urozmaicenie monotonii dnia codziennego.
 5. Standaryzacja – opiekun zawodowy świadczy opiekę zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami. Opiekun domowy powinien dążyć do poznania zasad profesjonalnej opieki, aby poznać możliwości rozwiązywania problemów  pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz sposoby podnoszące jakość sprawowanej opieki. W poszerzaniu wiedzy przydatne są publikacje specjalistyczne, materiały dostępne w internecie, grupy wsparcia na forach i w mediach społecznościowych, warsztaty praktyczne i konferencje organizowane przez organizacje pozarządowe, a także kursy i szkolenia inicjowane przez jednostki samorządowe.  
 6. Respektowanie autonomii podopiecznego – uznanie prawa podopiecznego do podejmowania decyzji, czyli podmiotowe traktowanie osoby niesamodzielnej.  Przestrzeganie praw podmiotowych osoby niesamodzielnej przez opiekuna jest obowiązkowe. 
 7. Lojalność – wymaga zachowywania dyskrecji w sprawach osobistych i intymnych podopiecznego. 
 8. Przewidywalność – rozumiana jako systematyczna i stabilna obecność opiekuna, realizującego plan opieki, przyczynia się do obniżenia napięcia emocjonalnego podopiecznego i poprawia poczucie bezpieczeństwa. 
 9. Wzajemna akceptacja – opiekun i podopieczny muszą wzajemnie akceptować siebie i swoje role. Pozwala to zmniejszyć skalę odczuwalnych przez obie strony problemów, pojawiających się w procesie opieki i wspierania. 
 10. Kompensacja – polega na koncentrowaniu się na istniejącym potencjale podopiecznego co pozwala na jego utrzymanie, a nawet rozwijanie. Wzmacnia to podopiecznego fizycznie i psychicznie.  
 11. Dążenie do efektywnej opieki –  efektywność sprawowanej opieki zależy od wielu czynników: stanu zdrowia i sprawności podopiecznego, warunków mieszkaniowych, dostępności udogodnień i sprzętu wspomagającego wykonywanie czynności opiekuńczych, stosowanych narzędzi i technik oraz postawy opiekuna. Zaleca się monitorowanie procesu opieki i eliminowanie lub zmienianie elementów, które go utrudniają. 

Podstawowym kryterium oceny efektywności opieki jest stan osoby podopiecznej. Jeśli jest spokojna, nie odczuwa pragnienia ani głodu, jest czysta, nie ma uszkodzonej skóry np. z powodu odleżyn, nie doświadcza negatywnych skutków unieruchomienia, takich jak przykurcze albo powikłań ze strony układu oddechowego - opiekun może mieć poczucie dobrze spełnionego zadania.
Pamiętać jednak trzeba, że w miarę postępowania choroby, opieka staje się coraz trudniejsza, coraz bardziej wymagająca i pozostawienie pacjenta pod opieką domową może być zbyt uciążliwe dla obu stron.
W Centrum Origin Otwock oferujemy specjalistyczne konsultacje lekarskie, pobyty diagnostyczne, badania laboratoryjne pozwalające określić stadium zaawansowania choroby. Osobom w stanie lekko i średnio zaawansowanym oraz osobom w poważnym stadium zaawansowania, które wymagają wyspecjalizowanej pomocy, oferujemy opiekę stacjonarną.
W Centrum Origin Otwock obowiązują wszystkie powyższe zasady i standaryzowane, precyzyjne procedury opiekuńcze i medyczne, oparte o pełne współdziałanie personelu opiekuńczego, pielęgniarskiego, fizjoterapeutycznego i lekarskiego. 
Dzięki temu obejmujemy podopiecznych profesjonalną opieką  przez całą dobę, zapewniając najwyższy standard usług, życzliwość, szacunek i atmosferę domowego ciepła.
Kontakt:
INFOLINIA +48 797 606 112, email: info@originpolska.com

czwartek, 17 stycznia 2019

PREZYDENT MIASTA W CENTRUM ORIGIN OTWOCK

W ubiegłym tygodniu mieliśmy przyjemność i zaszczyt gościć w Centrum Origin Otwock pana Jarosława Tomasza Margielskiego - Prezydenta Miasta Otwock. 
Nasza inwestycja ma duże znaczenie gospodarcze, społeczne i wizerunkowe dla Miasta i cieszy nas, że zostało to dostrzeżone przez nowy samorząd Otwocka.
Prezydent Miasta miał okazję zwiedzić obiekt oraz zapoznać się z prekursorskimi w skali kraju programami Origin MemoryCare, Origin NeuroCare, oferujących nową jakość opieki i terapii w przypadku problemów zdrowotnych osób dotkniętych demencją i osób z chorobami neurologicznymi oraz programu Origin ReVital, przeznaczonego dla osób ze wszystkich grup wiekowych, dbających o swoje zdrowie i kondycję.
Obie strony wyraziły ochotę pogłębiania współpracy również w kierunku promocji Miasta przez Origin – w Centrum planowane są liczne krajowe i międzynarodowe sympozja naukowe i szkolenia specjalistyczne. Najnowocześniejszy sprzęt rehabilitacyjny Centrum oraz starannie dobrany i doskonale przeszkolony personel gwarantuje zainteresowanie klientów nie tylko z całej Polski ale również z zagranicy. Pierwsi klienci z Kanady, Wielkiej Brytanii i Niemiec są oczekiwani już wiosną tego roku. Mamy wielką nadzieję, że wizyta ta zapoczątkuje owocną współpracę z nowym samorządem miasta i jego administracją, umożliwiając wykorzystanie potencjału obu stron.

od lewej p. Jarosław Tomasz Margielski - Prezydent Miasta Otwock w towarzystwie
członka zarządu Origin Polska p. Karola Bulendy podczas zwiedzania Centrum

wtorek, 15 stycznia 2019

JAK MOTYWOWAĆ PODOPIECZNEGO Z OTĘPIENIEM DO CODZIENNEJ AKTYWNOŚCI

Motywowanie osoby dotkniętej chorobą otępienną jest wyzwaniem, z którym wielu opiekunów mierzy się każdego dnia.
Nie można liczyć, że senior z zaburzeniami poznawczymi zrozumie przekazywane przez opiekuna racjonalne argumenty i bez sprzeciwu da się namówić na robienie czegoś, co nie nasuwa pozytywnych skojarzeń lub na co nie ma ochoty. Nawet  poranne wstawanie z łóżka stanowi dla osób z otępieniem, w tym chorobą Alzheimera, duży problem, nie mówiąc o czynnościach, które są  postrzegane przez nich jako trudne albo nieprzyjemne. 
Opiekun musi nauczyć się kierować uwagę seniora w stronę pozytywnych i chętnie akceptowanych lub wręcz oczekiwanych przez niego zdarzeń lub sytuacji, takich jak odwiedziny dzieci czy wnuków, spożywanie smakołyków, spacer przy dobrej pogodzie, wizyta w salonie fryzjerskim lub kawiarni itp.  – wówczas łatwiejsze staje się nakłonienie go do aktywności, która jest uzasadniona i wskazana.

Sprawowanie opieki jest łatwiejsze, kiedy opiekun powtarza te same zachowania w podobnych okolicznościach – znajdując się w znanej sobie sytuacji, podopieczny zyskuje poczucie bezpieczeństwa. Dlatego wskazane jest utrzymywanie rytmu dnia i kolejności poszczególnych czynności - osoby z demencją nie są wówczas zdezorientowane, łatwiej wówczas rozpoznają, że wszystko toczy się ustalonym torem i chętniej stosują się do poleceń opiekuna. Ponadto opiekunowi łatwiej jest komunikować się z seniorem, jeśli wypracuje uproszczoną, opartą na sygnałach komunikację z podopiecznym oraz stworzy bezpieczne, komfortowe otoczenie. Opieka i motywowanie do codziennych aktywności polega w głównej mierze na dbaniu o emocjonalny stan podopiecznego. Wielkie znaczenie ma tu mowa ciała opiekuna. Znając upodobania seniora (ulubione potrawy, tematy rozmów, programy telewizyjne i radiowe, itp.) opiekun skutecznie może sterować jego  zachowaniami. 

W praktyce,  skuteczną metodą aktywizacji jest dawanie podopiecznemu wyboru – przy czym nie chodzi o sam wybór, lecz spowodowanie, że podopieczny podejmując decyzje z góry akceptuje jej konsekwencje. Chcąc nakłonić seniora do wykonania konkretnej czynności, można zaproponować mu alternatywną, mniej dla niego atrakcyjną opcję. 

Priorytetem zawodowego opiekuna w Centrum Origin Otwock jest budowanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa podopiecznych oraz dbanie o optymalny przekaz emocjonalny. Stosuje on powitalny rytuał poprzez uścisk dłoni -  jest to odbierane przez podopiecznego jako oznaka szacunku i nastawia go pozytywnie do opiekuna. Umie spontanicznie „zarazić” podopiecznych dobrym nastrojem, oczekiwaniem na coś pozytywnego, radością z tego, co przyniosą następne chwile. Wyszkolony w standardzie Origin Academy opiekun potrafi stosować ożywioną komunikację, kluczową dla rozbudzenia w podopiecznych ochoty do bycia aktywnym. Potrafi umacniać w podopiecznych poczucie własnej wartości i prawidłowo motywować w codziennych sprawach np.:
 - jeśli podopieczny nie chce wstawać z łóżka, opiekun proponuje wypicie ciepłej herbaty lub kawy i zjedzenie chrupiącego pieczywa czekających w jadalni
- jeśli podopieczny lubi słodycze opiekun obiecuje poczęstunek ciastem, ale dopiero po  porannej toalecie
- jeśli podopieczny odmawia zabiegów higienicznych, opiekun zapewnia, że są one konieczne aby ładnie i świeżo wyglądać, bo przecież tylko tak warto pokazywać się dzieciom, wnukom czy sąsiadkom.

Nasi opiekunowie w Centrum Origin Otwock wiedzą jak uspokoić chorego i rozpoznają jak ważne jest zwracanie się do niego w sposób, który zna i lubi.


Każdy opiekun (domowy i zawodowy) musi mieć świadomość, jak istotna jest rozmowa z podopiecznym, czy po prostu mówienie do niego. Mówiąc, należy używać prostych słów i krótkich zdań. Zadaniem opiekuna jest podtrzymywanie „rozmowy” nawet jeśli podopieczny nie odpowiada, albo odpowiada tylko sporadycznie. Oprócz komunikowania mającego na celu wywołanie interakcji, powinien on opowiadać podopiecznemu o wszystkim co jest lub było mu bliskie w życiu.  


piątek, 11 stycznia 2019

OFERTA ORIGIN POLSKA W CENTRUM ZAINTERESOWANIA KANADYJSKIEJ POLONII

Oferta Centrum Origin Otwock budzi coraz szersze zainteresowanie Polonii. 
Osoby emigrujące z Polski 20-30 lat temu, w większości przypadków pozostawiły w kraju wciąż młodych, zdrowych, czynnych zawodowo rodziców. Dzisiaj sytuacja się zmieniła - starzejący się rodzice bardzo często potrzebują asysty i opieki, czasami całodobowej. 
W tygodniku “Gazeta”, najbardziej popularnym piśmie polonijnym w Kanadzie, ukazał się wywiad z Krzysztofem Jacuńskim, prezesem Origin Polska, który omawia ofertę Origin Polska skierowaną również do Polonii na całym świecie.
Zapraszamy do lektury artykułu  "Kanadyjskie standardy polskie ceny" 

wtorek, 8 stycznia 2019

EWOLUCJA W HYDROTERAPII - FUTURYSTYCZNE URZĄDZENIE DO LECZNICZEGO MASAŻU W CENTRUM ORIGIN OTWOCK


Hydroterapia jest uważana za najstarszą dziedzinę fizykoterapii. 
Znana była już w starożytności w Egipcie, Persji, szczególną rangę utrzymywała na przestrzeni wieków w Rzymie. Stamtąd rozprzestrzeniła się na całą Europę i cywilizowany świat, stanowiąc od początku ulubioną formę relaksu i terapii w uzdrowiskach. Z czasem dotarła także do naszych łazienek - w najprostszej  formie prysznica oraz w bardziej zaawansowanych technicznie postaciach, jacuzzi i wanny spa. 
Hydroterapia zwykle łączy poddawanie ciała oddziaływaniu ciepłej wody poprzez zanurzenie i bezpośredni kontakt ze skórą z działaniem strumienia wody pod zwiększonym ciśnieniem, podawanego z ruchomych lub stałych dysz, dokonującego hydromasażu tkanek skóry i mięśni. 
Chociaż lubimy te zabiegi, towarzyszą im pewne niedogodności - wśród nich wystarczy wymienić wrażliwość skóry na obecność chloru czy nadmierną zawartość minerałów przy bezpośrednim kontakcie z wodą, a także konieczność przebierania się oraz suszenia, sprawiających, że całkowity czas zabiegu znacznie się wydłuża.

Odpowiedzią jest innowacyjne rozwiązanie sprowadzone z Japonii i właśnie zainstalowane w Centrum Origin Otwock - to technicznie zaawansowane łóżko do medycznego masażu, umożliwiające automatyczny pomiar użytkownika pozwalający systemowi operacyjnemu urządzenia ustalić, gdzie znajdują się poszczególne części ciała, które będą masowane.
Korzystanie z urządzenia wymaga jedynie zdjęcia butów –  stopy należy umieścić w specjalnych poduszkach powietrznych, ułożyć się wygodnie, rozluźnić mięśnie i ustalić swobodną pozycję głowy. „Umocowanie” stóp między poduszkami powietrznymi zapobiega przemieszczeniom ciała podczas masażu, a tym samym umożliwia precyzyjną pracę programu masującego kolejno poszczególne partie ciała: od łydek i ud począwszy, poprzez pośladki, krzyż, łopatki, ramiona, barki, na karku i szyi kończąc.
Woda wewnątrz nieprzepuszczalnego materaca jest podgrzewania do temperatury 29-32 stopni C, wystarczającej aby ciepło przenikało przez warstwę ubrania, ogrzewając ciało i zapewniając pełny komfort podczas zabiegu.
Urządzenie posiada kilka trybów masażu o zróżnicowanym charakterze oddziaływania, obejmującego rozcieranie, ugniatanie, naciskanie, wyciskanie, oklepywanie, a także rozciąganie i głaskanie posuwistym ruchem ciągłym. Intensywność masażu można regulować na kilku poziomach. Panel sterujący umożliwia dobór parametrów odpowiednio do potrzeb i preferencji pacjenta oraz ustawienie czasu trwania masażu.
Dzięki zastosowanie cichej pompy i specjalnego kształtu dysz strumieniowych osiągnięto bardzo niski poziom hałasu i szumów - wraz z dźwiękami emitowanej podczas użytkowania relaksującej muzyki znacznie podnosi to poziom komfortu i umożliwia całkowite odprężenie. W centrum Origin łóżko do suchego hydromasażu  będzie używane jako sprzęt uzupełniający rehabilitacje, terapie i w programie Origin ReVital.

czwartek, 3 stycznia 2019

ORIGIN ReVital - NASZ NAJNOWSZY PROGRAM

ORIGIN ReVital to kompleksowy program aktywizacji, połączony z szeregiem zabiegów zdrowotnych i zajęć indywidualnych, adresowany do wszystkich grup wiekowych, w szczególności do osób pragnących świadomie i pod fachowym nadzorem zadbać o swoje zdrowie i sprawność, ich poprawę i utrzymanie na dobrym poziomie przez długie lata.


CELE PROGRAMU
Celem zindywidualizowanego, prowadzonego pod okiem specjalistów programu profilaktyki i leczenia, uwarunkowanego wiekiem, stanem zdrowia i rodzajem dolegliwości, jest: 
 Poprawa elastyczności oraz aktywizacja określonych grup mięśniowych 
 Prewencja kardiologiczna w oparciu o indywidualne programy fizjoterapeutyczne i trening aerobowy
 Prewencja przeciwupadkowa - zalecana w wielu zaburzeniach narządu ruchu, w chorobach neurologicznych oraz osobom po 60 roku życia
 Redukcja masy ciała
 Modelowanie sylwetki oraz zapobieganie wadom postawy
 Specjalistyczna fizjoterapia narządu ruchu, nastawiona na problemy dotyczące dużych stawów oraz kręgosłupa
 Rewitalizacja całego organizmu, ukierunkowana na odmłodzenie tkanek
 Prewencja chorób demencyjnych i choroby Parkinsona
URZĄDZENIA, ĆWICZENIA I ZABIEGI DOSTĘPNE W RAMACH PROGRAMU
we wszystkich lokalizacjach
 CardioScan - diagnostyka tętna spoczynkowego, skrócone EKG, analiza BMI oraz metabolizmu komórkowego
 Skaner ciała - analiza wydajności organizmu, wzrostu, rozpiętości ramion i typu sylwetki
 Zestaw podstawowy - kilkanaście skomputeryzowanych urządzeń treningowych, adaptujących się każdorazowo do indywidualnego planu aktywizacji mięśni, mającego za zadanie wzmocnienie ich siły, redukcję wagi ciała, modelowanie sylwetki  
w wybranych lokalizacjach
  Kriosauna
  HUR SmartBalance - urządzenie do treningu przeciwupadkowego
  Bieżnia antygrawitacyjna z systemem kamer do analizy ruchu - zalecana osobom z problemami ortopedycznymi i poważną nadwagą
  Komora hiperbaryczna
  Vacumed® - urządzenie wykorzystujące technikę zmiennego, przerywanego podciśnienia
  Fala uderzeniowa oraz laser wysokoenergetyczny - przyspiesza proces regeneracji
  Głęboka stymulacja elektromagnetyczna, oddziaływująca do 10 cm w głąb ciała
  Aquatizer - łóżko do suchego hydromasażu
  TR-Therapy - terapia przynosząca natychmiastową ulgę w bólu, rozluźnienie mięśniowe, zmniejszenie obrzęków, przyspieszenie regeneracji tkanek
ZASADY FUNKCJONOWANIA PROGRAMU
Uczestnicy Programu, po opłaceniu miesięcznego abonamentu, mają nielimitowany dostęp do wszystkich placówek ze znakiem ORIGIN ReVital, zlokalizowanych w kilkunastu miastach w Polsce. 
 • W placówkach afiliowanych z ORIGIN ReVital, Uczestnicy Programu mają nielimitowany dostęp do urządzeń wchodzących w skład Zestawu Podstawowego 
 • W ośrodkach ORIGIN ReVital, Uczestnicy Programu mają dostęp do wszystkich wymienionych wyżej urządzeń
Przystąpienie do ćwiczeń w punktach ORIGIN ReVital oraz we współpracujących z programem ReVital ośrodkach na terenie całego kraju poprzedza
 • Specjalistyczna ewaluacja stanu zdrowia Uczestnika Programu - obecnie tylko w Centrum Origin Otwock
 • Określenie najważniejszych problemów zdrowotnych 
 • Przygotowanie indywidualnego programu terapii, wprowadzenie danych do systemu komputerowego oraz wydanie magnetycznej karty identyfikacyjnej Uczestnika Programu
Po wprowadzeniu karty magnetycznej, oprogramowanie urządzenia treningowego adaptuje się automatycznie do zaleconego programu ćwiczeń. Po każdorazowym zakończeniu ćwiczenia, wyniki przesyłane są do centralnego serwera Origin i analizowane przez zespół specjalistów.
W uzgodnieniu z Uczestnikiem Programu, fizjoterapeuta ORIGIN ustala terminy cyklicznych badań kontrolnych w celu oceny stanu zdrowia i uaktualnienia zaleceń.
Program ORIGIN ReVital będzie dostępny w pełnym zakresie w CENTRUM ORIGIN OTWOCK od chwili otwarcia obiektu.
W sprawie umówienia terminu przystąpienia do programu i rozpoczęcia ćwiczeń prosimy o kontakt z Centrum Informacji i Konsultacji Origin  +48 797 606 112