wtorek, 22 stycznia 2019

ZASADY OPIEKI NAD OSOBĄ NIESAMODZIELNĄ

Sprawując opiekę nad osobą niesamodzielną należy starać się wspierać ją w codziennych czynnościach związanych z utrzymywaniem jej ustroju w najlepszej możliwej kondycji, zaspokajaniem podstawowych potrzeb życiowych i poprawą jakości życia, wzmacnianiem psychospołecznym oraz opanowaniem kryzysów. 

Opieka i wsparcie powinny mieć formę asystowania, a dopiero w razie konieczności wyręczania w niezbędnych czynnościach związanych z poruszaniem się, przyjmowaniem posiłków, higieną, procesami fizjologicznymi, aby podopieczny w jak najmniejszym stopniu odczuwał niepewność i dyskomfort z powodu ograniczeń, wynikających z niesamodzielności lub choroby.

Dzisiaj chcemy przypomnieć ważne zasady opieki obowiązujące opiekunów zawodowych oraz zachęcić opiekunów domowych do ich stosowania w maksymalnym zakresie.

 1. Opiekuńczość – udzielanie pomocy osobie słabszej, niesamodzielnej oraz zmniejszanie jej cierpienia odczuwanego z powodu bezradności wynikającej z choroby i zależności od innych osób, poprzez okazywanie ciepła poprzez pocieszanie, przytulanie, uśmiech i pogodny sposób bycia. 
 2.  Odpowiedzialność – wynikająca z decydowania o losie i sprawach drugiego człowieka. Wymaga podejmowania etycznych i poprawnych merytorycznie decyzji w sprawach o różnym znaczeniu: błahych i ważnych – silnie buduje zaufanie podopiecznego do opiekuna
 3. .Uczciwość – jest potwierdzeniem odpowiedzialności opiekuna, umacnia relację z podopiecznym opartą na zaufaniu.  
 4. Współdziałanie z innymi osobami z otoczenia podopiecznego, angażowanie w proces opieki i terapii członków rodziny lub przyjaciół, których obecność jest dla podopiecznego ważna z uwagi na więź emocjonalną. Pozwala to na pewne odciążenie opiekuna i najlepiej, jeśli jednocześnie przynosi podopiecznemu pozytywne emocje i urozmaicenie monotonii dnia codziennego.
 5. Standaryzacja – opiekun zawodowy świadczy opiekę zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami. Opiekun domowy powinien dążyć do poznania zasad profesjonalnej opieki, aby poznać możliwości rozwiązywania problemów  pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz sposoby podnoszące jakość sprawowanej opieki. W poszerzaniu wiedzy przydatne są publikacje specjalistyczne, materiały dostępne w internecie, grupy wsparcia na forach i w mediach społecznościowych, warsztaty praktyczne i konferencje organizowane przez organizacje pozarządowe, a także kursy i szkolenia inicjowane przez jednostki samorządowe.  
 6. Respektowanie autonomii podopiecznego – uznanie prawa podopiecznego do podejmowania decyzji, czyli podmiotowe traktowanie osoby niesamodzielnej.  Przestrzeganie praw podmiotowych osoby niesamodzielnej przez opiekuna jest obowiązkowe. 
 7. Lojalność – wymaga zachowywania dyskrecji w sprawach osobistych i intymnych podopiecznego. 
 8. Przewidywalność – rozumiana jako systematyczna i stabilna obecność opiekuna, realizującego plan opieki, przyczynia się do obniżenia napięcia emocjonalnego podopiecznego i poprawia poczucie bezpieczeństwa. 
 9. Wzajemna akceptacja – opiekun i podopieczny muszą wzajemnie akceptować siebie i swoje role. Pozwala to zmniejszyć skalę odczuwalnych przez obie strony problemów, pojawiających się w procesie opieki i wspierania. 
 10. Kompensacja – polega na koncentrowaniu się na istniejącym potencjale podopiecznego co pozwala na jego utrzymanie, a nawet rozwijanie. Wzmacnia to podopiecznego fizycznie i psychicznie.  
 11. Dążenie do efektywnej opieki –  efektywność sprawowanej opieki zależy od wielu czynników: stanu zdrowia i sprawności podopiecznego, warunków mieszkaniowych, dostępności udogodnień i sprzętu wspomagającego wykonywanie czynności opiekuńczych, stosowanych narzędzi i technik oraz postawy opiekuna. Zaleca się monitorowanie procesu opieki i eliminowanie lub zmienianie elementów, które go utrudniają. 

Podstawowym kryterium oceny efektywności opieki jest stan osoby podopiecznej. Jeśli jest spokojna, nie odczuwa pragnienia ani głodu, jest czysta, nie ma uszkodzonej skóry np. z powodu odleżyn, nie doświadcza negatywnych skutków unieruchomienia, takich jak przykurcze albo powikłań ze strony układu oddechowego - opiekun może mieć poczucie dobrze spełnionego zadania.
Pamiętać jednak trzeba, że w miarę postępowania choroby, opieka staje się coraz trudniejsza, coraz bardziej wymagająca i pozostawienie pacjenta pod opieką domową może być zbyt uciążliwe dla obu stron.
W Centrum Origin Otwock oferujemy specjalistyczne konsultacje lekarskie, pobyty diagnostyczne, badania laboratoryjne pozwalające określić stadium zaawansowania choroby. Osobom w stanie lekko i średnio zaawansowanym oraz osobom w poważnym stadium zaawansowania, które wymagają wyspecjalizowanej pomocy, oferujemy opiekę stacjonarną.
W Centrum Origin Otwock obowiązują wszystkie powyższe zasady i standaryzowane, precyzyjne procedury opiekuńcze i medyczne, oparte o pełne współdziałanie personelu opiekuńczego, pielęgniarskiego, fizjoterapeutycznego i lekarskiego. 
Dzięki temu obejmujemy podopiecznych profesjonalną opieką  przez całą dobę, zapewniając najwyższy standard usług, życzliwość, szacunek i atmosferę domowego ciepła.
Kontakt:
INFOLINIA +48 797 606 112, email: info@originpolska.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz